Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Zapisy - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Zapisy

1.Rekrutacja dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się w terminie

od 19. 04. 2017r.  do 10. 05. 2017r.

 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (drogą elektroniczną przez Internet)

Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli:  torun.formico.pl
(dostępna od 19 kwietnia 2017 r.)

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się według określonych kryteriów.
5. Każde kryterium posiada określoną liczbę punktów.
6. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria:

 

 

L.p.

Nazwa kryterium

Wyjaśnienie

(ustawa z dn.14.12.2016r Prawo oświatowe, art.131)

Liczba punktów

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Rodzina wychowująca 3 i więcej dzieci

128

Oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

128

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

128

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

128

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

128

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, sobę rozwiedzioną, chyba , że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

128

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej

128

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135, ze zm.)

 

7. 23 marca 2017 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę Nr 552/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane po uwagę na drugm etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Na drugim etapie obowiązują następujące kryteria:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium*

1.

Zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko

64

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu (UPO) lub oświadczenie

2.
Zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko

32

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lun informacja z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie
3.

Ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców

16

Dokument o którym mowa w kryterium 2 potwierdzający zatrudnienie oraz oświadczenie potwierdzające ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy

 

4.

Kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko

8

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica o ukończeniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu o przyjęcie do którego ubiega się dziecko

 

5.       

Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka

4             

Zaświadczenie ze szkoły lub żłobka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu szkoły lub żłobka lub oświadczenie

6.       

Zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie

2

Oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

 

8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż pięciu przedszkoli.

9. Wniosek składa rodzic w przedszkolu pierwszego wyboru.

10. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola-
29  maja 2017 r.

11. Od 29.05 - 02.06.2017 r. - rodzice potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola dziecka zakwalifikowanego do placówki w wyniku rekrutacji. Nie dokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

12. 06.06.2017 r. - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13. Od 19.06.2017 r.  do  23.06.2017 r. - rekrutacja uzupełniająca* UWAGA!!!

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych w ustawie o systemie oświaty (niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata, objęcie pieczą zastępczą) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach (np. zaświadczenie z zakładu pracy, umowa o pracę potwierdzająca zatrudnienie rodziców kandydata lub zaświadczenie z uczelni, że rodzice kandydata studiują w trybie stacjonarnym; deklaracja złożona w Urzędzie Skarbowym w Toruniu do rozliczeń podatku PIT) w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.