Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Rada Rodziców - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Rada Rodziców

Skład Rad Oddziałowych w roku szkolnym 2015/20163 - latki
1. Małgorzata Mazur (Rada Rodziców)
2. Karolina Kubiak
3. Kamila Helsztajn3-4 - latki
1. Aleksandra Czermińska (Rada Rodziców)
2. Danuta Deka
3. Ewa Chilmanowicz4 - latki
1. Agnieszka Kowalska (Rada Rodziców)
2. Anna Petelska
3. Remigiusz Tkacz5 - latki
1. Anna Daszkowska (Rada Rodziców)
2. Przemysław Porzuc
3. Anna Skowrońska

 

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW (wyciąg z Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu)

§ 5. Do kompetencji rady rodziców należy:

1. uchwalanie własnego regulaminu , który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i musi zawierać procedury wyboru do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców oraz tryb głosowania,

2. opracowanie rocznego planu pracy rady,

3. opracowanie planu finansowego Rady Rodziców,

4. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola,

5. typowanie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego,

6. opiniowanie koncepcji pracy przedszkola, planu nadzoru pedagogicznego,

7. opiniowanie projektów innowacji pedagogicznych,

8. występowanie do Rady Pedagogicznej przedszkola, Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi istotnych spraw dotyczących działalności przedszkola,

9. występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela,

10. współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców,

11. opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela,

12. opiniowanie ramowego rozkładu dnia pracy przedszkola ustalonego przez dyrektora,

13. opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora.

 

VI. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO- KSIĘGOWEJ

§ 10. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady w jednostkach resortu edukacji narodowej.

§ 11. 1. Fundusze powstają ze składek rodziców zadeklarowanych na zebraniu ogólnym oraz z dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych.

2. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą stawkę.

3. Rada Rodziców może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

4. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie, względnie miesięcznie – według swego uznania i możliwości.