Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Program Wychowawczy - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Program Wychowawczy


PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6
im. WANDY CHOTOMSKIEJ W TORUNIU
na lata 2013 – 20171. WSTĘP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. w artykule 48 określa, że „rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania1”.
Z tego zapisu wynika, że nauczyciele w zakresie wychowania mają spełniać wobec dzieci funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców. Dlatego Program wychowawczy przedszkola został zaakceptowany przez rodziców i służy rozwojowi dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.
Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, a przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. Jak powiedział J. Dewey „przedszkolne życie powinno wyrastać stopniowo z życia Rodzinnego (…) powinno podejmować i kontynuować zachowania
z którymi dziecko oswoiło się już w domu”.
Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska oraz pracowników przedszkola. Integracja nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych ma za zadanie określić, jakimi wartościami kierujemy się w  stosunku do naszego wychowanka i jego rodziców. Bardzo ważne jest, jakie normy postępowania
i zachowania są pożądane, aby dziecko potrafiło funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.
Wychowanie przedszkolne to czas wspomagania dziecka, tworzenia  przyjaznych warunków rozwoju i czuwania nad kierunkiem zmian. Proces rozwoju dziecka uwarunkowany jest przede wszystkim jego własną aktywnością, wsparciem rodziny oraz środowiska rówieśniczego. W procesie tym należy pomagać wychowankowi  powijać różne umiejętności tj. samodzielność, kreatywność, umiejętność dostrzegania problemów, planowania i realizowania zadań, kompetencje społeczne oraz postawy kształtowane w relacjach ze środowiskiem społecznym i kulturowym.
(1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,  poz. 48, str.15.)


W programie wychowawczym przedszkolak poznaje zasady, normy postępowania ważne dla dziecka przebywającego w społeczności przedszkolnej i poza nią. Program, uświadamia dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu,
w domu oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń.

2. PODSTAWY PRAWNE:
Treści Programu Wychowawczego zostały oparte na podstawie:
1)Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

2)Ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572 z póź. Zm.).


3. Cele programu:

1)Budowanie systemu wartości w tym wychowanie dzieci, tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2)Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek;

3)Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

4)Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie;

5)Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym i przyrodniczym;

6)Troska o zdrowie i sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach zespołowych;

7)Wzmacnianie więzi w rodzinie;

8)Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych tj. dobro, miłość,  patriotyzm itd.;

9)Przestrzeganie zasad regulujących współżycie w grupie rówieśniczej;

10)Rozumienie zasad i konieczności zdrowego odżywiania się.


4. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA

Dziecko ma prawo do:
Opieki i ochrony;
Wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
Szacunku do wszystkich potrzeb, życiowego i podmiotowego traktowania;
Korzystania z warunków umożliwiających osiągnięcie „gotowości szkolnej”;
Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ich godności osobistej;
Rozwijania indywidualnego potencjału z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości rozwojowych, akceptacji jego osoby;
Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo –  dydaktycznym przez kompetentny personel
Znajomości praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka;
Posiadania własnego zdania i wyrażania jego;
Podejmowania decyzji i ponoszenia konsekwencji;
Odpoczynku i zabawy;
Szacunku i poszanowania godności;
Mówienia „nie”;
Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
Badania i eksperymentowania;
Nauki regulowania własnych potrzeb, zdrowego jedzenia;
Niewiedzy, do niepowodzeń, łez;
Wypowiadania swoich myśli i uczuć.

Dziecko ma obowiązek:
Przestrzegać zasad współżycia społecznego;
Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi w stosunku do osób dorosłych i kolegów;
Dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów;
Dbać o zabawki i sprzęt w przedszkolu;
Zgłaszać nauczycielce problemy związane ze zdrowiem.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzice mają prawo do:
Uzyskiwania informacji na temat swoich dzieci poprzez różne formy przekazu – konsultacje z nauczycielem, uczestnictwo w zajęciach otwartych, warsztatowych, uroczystościach przedszkolnych, zebraniach grupowych;
Podejmowania decyzji ważnych dla przedszkola (Rada Rodziców, Rada Oddziału);
Zapoznania się z programami funkcjonującymi w przedszkolu i zaakceptowanie ich;
Decydowania o ilości godzin przebywania swojego dziecka w placówce przedszkolnej;
Wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
Uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
Pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć.;
Dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci;
Domagania się formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową;
Pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji.

Rodzice mają obowiązek:
Terminowo uiszczać opłaty za przedszkole;
Informować nauczyciela o nieobecności dziecka w przedszkolu;
Przestrzegać statutu przedszkola;
Przestrzegać godzin pracy przedszkola;
Przestrzegać zasad higieny, bhp i zasad przeciwpożarowych na terenie przedszkola;
Uczestniczyć w zebraniach grupowych rodziców i z dyrektorem przedszkola;
Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
Angażowania się jako partnerzy w nauczanie ich dzieci w szkole;
Przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i szkoły)celów edukacyjnych;
Wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań;
Poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.  

6. ZADANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYCHOWAMIA
Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Osiągnięcie celów wychowania zawarte jest w następujących obszarach Podstawy Programowej:
kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne  funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)
kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku (2)
wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (6)
wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt (12)
wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15)

7. ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI

systematycznie poszerzać zakres swoich kompetencji wychowawczych, zwłaszcza umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej;
poznać środowisko wychowawcze dziecka;
poznać oczekiwania rodziców wobec przedszkola;
tworzyć bezpieczną dla dziecka atmosferę warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne;
kształtować postawy wychowanków zgodnie z normami określonymi w programie wychowawczym przedszkola;
stosować metody wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci oraz eliminować zachowania niepożądane zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami;
ściśle współdziałać z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
przekazywać rodzicom informacje o stanie rozwoju dziecka wg zaleceń określonych w warunkach realizacji podstawy programowej;
wzajemnie wspierać swoje działania w ramach pracy zespołowej nauczycieli.

8. ZADANIA WYCHOWAWCZE RODZICÓW  - KODEKS RODZICÓW

współdziałać z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i utrwalania efektów pracy wychowawczej nauczycieli;
angażować się w proponowane przez przedszkole działania w celu usprawnienia swoich kompetencji wychowawczych;
wspomagać dziecko w rozwoju wg wskazówek udzielanych przez nauczycieli lub specjalistów;
przekazywać nauczycielom oraz dyrektorowi wnioski z obserwacji pracy przedszkola.

9. ZASADY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU
Zawarte w programie treści stanowią system wybranych elementów wartości, które zostały ujęte w zasady wraz z określonymi przez przedszkole normami postępowania.

Wartość – kultura bycia. Zasada – „Bądź kulturalny”
Normy postępowania:
1.Używaj form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia,
2.Poznaj proste zasady savoir – vivre,u np. chłopiec ustępuje miejsca dziewczynce, przepuszcza ją pierwszą w przejściu, otwiera drzwi pani woźnej, która coś niesie itp.,
3.Okazuj szacunek dorosłym (osobom starszym) – rodzicom, pracownikom przedszkola, sąsiadom, znajomym,
4.Bądź życzliwy, serdeczny i uprzejmy dla rówieśników i osób dorosłych,
5.Złóż koledze życzenia imieninowe bądź urodzinowe.


Wartość – bezpieczeństwo. Zasada – „Jesteś bezpieczny”
Normy postępowania:
1.Akceptujemy ciebie takiego jakim jesteś,
2.Dziel się swoimi wątpliwościami,
3.Okazuj swoje uczucia innym,
4.Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych:
a)poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (bezpieczne korzystanie z zabawek i sprzętu terenowego zgodnie z ustalonymi regułami),
b)przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka poza terenem przedszkola,
c)zapamiętanie własnego imienia, nazwiska, adresu,
5.Powiedz czego się boisz.
6.Mów o swoich uczuciach, nie bój się okazywać emocji.

Wartość – zdrowie. Zasada – „Dbaj o swoje zdrowie”
Normy postępowania:
1.Dbaj o swoje zmysły i higienę układu nerwowego,
a)unikaj hałasu, mów umiarkowanym głosem,
b)daj o siebie,
2.Bierz udział  w zabawach ruchowych, spacerach, wycieczkach,
a)przebywaj jak najczęściej na świeżym powietrzu,
b)hartuj swój organizm,
c)rozwijaj swoją sprawność ruchową poprzez gry, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne i gimnastyczne, korzystaj z ruch na świeżym powietrzu,
3.Doświadczaj samodzielności i przyswajaj nawyki higieniczne:
a)dbaj o czystość osobistą:
•myj ręce przed posiłkiem i po wyjściu z ubikacji,
•samodzielnie korzystaj z toalety,
•zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu,
b)opanuj umiejętności kulturalnego jedzenia;
•zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki,
•prawidłowo posługuj się łyżką, widelcem, próbuj korzystać z noża,
•jedz tylko umyte owoce i warzywa,
c)ubieraj się stosownie do pory roku:
•dbaj o schludny i estetyczny wygląd – dbaj o własne ubranie,
•ucz się samodzielności przy ubieraniu i rozbieraniu się.

Wartość – współżycia w grupie rówieśniczej. Zasada – „Kontroluj swoje zachowanie”
Normy postępowania:
1.Wyrażaj swoje emocje w sposób dla nas zrozumiały,
2.Jeśli masz problem, zwróć się o pomoc do nauczyciela,
3.Nie obrażaj się,
4.Nie bądź agresywny, nie bij kolegów – przestrzegaj zasady, że nie wolno nikogo krzywdzić,
5.Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym,
6.Pamiętaj o konsekwencjach swojego postępowania,
7.Przestrzegaj zasad, norm i reguł ustalonych w grupie, odnoszących się do:
a)zgodnego zachowania podczas zabawy,
b)kulturalnego włączania się do zabaw kolegów,
c)korzystania ze sprzętu i zabawek,
d)mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów.

Wartość – bądź koleżeński. Zasada – „Jestem dobrym kolegą”
Normy postępowania:
1.Uprzejmie witaj się z personelem przedszkola i kolegami, kulturalnie zwracaj się do innych,
2.Nie wyśmiewaj się z koleżanki czy kolegi,
3.Szanuj własne wytwory i wytwory pracy swoich kolegów,
4.Dziel się z tym co masz,
5.Opiekuj się młodszymi kolegami oraz tymi, którzy tej opieki i pomocy potrzebują,
6.Okazuj życzliwość i taktownie zachowuj się wobec odmienności innych (wygląd zewnętrzny, zachowanie, zwyczaje),
7.Naucz się słuchać innych,nie wyrządzaj krzywdy innym.


10. STOSOWANE W PRZEDSZKOLU NAGRODY

pochwała indywidualna,
pochwała przed całą grupą,
pochwała przed rodzicami,
oklaski,
zaznaczenie pozytywnego zachowania na tablicy „Jacy Jesteśmy” – emblemat,
przydział funkcji.

11. ŚRODKI ZARADCZE STOSOWANE W PRZEDSZKOLU ZA NIEPRZESTRZEGANIE USTALONYCH NORM ZACHOWAŃ – (KARY)

upomnienie ustne (tłumaczenie i wyjaśnienie),
czasowe odebranie przydzielonej funkcji (np. dyżurnego).
chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
poinformowanie rodziców o zachowaniu.


12. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

Stworzenie Kodeksu Grupy;
Wykorzystanie literatury dziecięcej ukazującej dobro i zło;
Wykorzystanie różnorodnych obrazków, historyjek obrazkowych, filmów, programów edukacyjnych do kształtowania prawidłowych postaw  społecznych;
Rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia;
Uświadamiania rodzicom konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem, a przedszkolem (organizowanie zajęć otwartych, warsztatów o tematyce „Respektowanie praw dziecka”).


13. EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH

Dziecko będzie potrafiło:
•Okazać uczucie empatii i przyjaźni;
•Znać sposoby rozładowania napięć emocjonalnych tj. krzyk, złość;
•Dostrzec związek między troską o zdrowie np. sposobem ubierania się, a chorobą;
•Znać sposoby czynnego wypoczynku na powietrzu;
•Właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia;
•Bezpiecznie organizować sobie czas wolny;
•Znać sposoby zdrowego odżywiania się;
•Dbać o higienę całego ciała;
•Wiedzieć jak chronić narządy zmysłu;
•Zwracać się do nauczyciela ze wszystkimi sprawami, z którymi nie może sobie poradzić.


14. EWALUACJA PROGRAMU

Zapisy w dziennikach zajęć;
Plany miesięczne;
Arkusze obserwacji;
Prace plastyczne;
Wystawki tematyczne;
Udział w konkursach np. „Wiem wszystko o zdrowiu”;
Dokumentacja współpracy z rodzicami.
Sprawdziany obrazkowe związane z przestrzeganiem zasad obowiązujących w przedszkolu dobre maniery (Pracuj w ciszy i w skupieniu, zachowaj porządek odkładaj zabawki na miejsce).

15. PROGRAMY WSPIERAJĄCE

Program adaptacyjny „Razem z Misiem” – autorka H. Szmytkowska;
Program profilaktyki zdrowotnej „Chcę być zdrowy” – autorka B. Pieczewska;
Program profilaktyczno – wychowawczy „Można inaczej – przeciwdziałanie agresji” – realizacja w grupie 6- letnich
„Czyste powietrze wokół nas” – realizacja w grupie dzieci 6 – letnich;
"Przyjaciele Zippiego" – realizacja w grupie dzieci 6 – letnich.

16. WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

1.Bądźcie konsekwentni, róbcie to co mówicie i mówcie o tym, co robicie.
2.Bądźcie świadomi, czego uczycie.
3.Bądźcie żywym przykładem właściwego zachowania.
4.Bądźcie dobrymi obserwatorami dzieci.
5.Dobrze poznajcie siebie i swoje możliwości.
6.Połóżcie nacisk na pogłębienie swoich wiadomości i możliwości.
7.Twórzcie atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku.


17. LITERATURA DO WYKORZYSTANIA (DOTYCZĄCA PRAW DZIECKA)

Joanna Krzyżanek „Dzieciaki z ulicy Tulipanowej” czyli „Prawa Małych i Dużych”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2008;

Joanna Krzyżanek „Dobre maniery Cecylki Knedelek czyli o tym, że wypada wiedzieć, co wypada”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2011

Pernilla Statfet „Twoje prawa – ważna sprawa", Wydawnictwo Czarna owca, Warszawa 2011.

Grzegorz Kasdepke „Mam prawo. Czyli nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać!", Wydawnictwo G + R B A
Opracowanie: Beata Pieczewska, Renata Makowska