Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Procedura dot. zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Procedura dot. zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu

PROCEDURA

DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH

WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM Nr 6 w TORUNIUPodstawa prawna:

•Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm).
•Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 126, poz.1384 z późn. zm.).
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z 2004r. Nr 66, poz.606, z 2005r. Nr 10, poz.75 oraz z 2007r. Nr 35, poz.222 z późn. zm.).
•Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69).
•Statut przedszkola

Cel procedury:

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

§ 1

1)Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

2)Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

3)Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i ppoż., instrukcje BHP i ppoż.

4)Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych, a w przypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

5)Dzieci  przyprowadzane są do przedszkola od godz. 6.00 przez rodziców, prawnych opiekunów  bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione  przez rodziców. Odbiór dzieci z przedszkola trwa do godz. 16.30.

6)Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinno być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w młodszych grupach, pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.

7)Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii, w tym łańcuszków i bransoletek.

8)Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką nauczycieli.

9)Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, parku itp. nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.

10)Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren poza nim jedynie w kolumnach. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia liczebności grupy.

11)Każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola jest odnotowywane w zeszycie wyjść.

12)Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im
przeciwdziałać.

13)Sprzęt terenowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez woźnego- ogrodnika.

14)Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.

15)Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela- zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki, nawet na chwilę.

16)Nie wolno dzieciom podczas dnia samowolnie wychodzić z sali.

17)Nauczyciel odpowiada za stan zabawek sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego sali i pomieszczeniach przyległych.

18)Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie , wdraża je, zapoznaje z nimi rodziców dzieci.

19)W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych z opieką nad dziećmi, jego uwaga jest skupiona  wyłącznie na nich.


§ 2. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z dnia 01.02.2013r.§ 3. ZDROWIE

1.Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.

2.Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby  nie należy przyprowadzać do przedszkola.

3.Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką , wysypką, itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

4.W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

5.Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

6.Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

7.W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia , stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/ opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

8.Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

9.W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami  upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

10.W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do podjęcia działań związanej z udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego , a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

11.W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenia leczenia.

12.W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.

13.W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.

14.Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia  dziecka lub części grupy w sali).

15.Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia , wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.


§ 4.

1.W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

2.Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.

3.Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej .


Procedura została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w dniu 01.02.2013r. i obowiązuje z dniem podpisania.