Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Opłaty - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Opłaty


OPŁATY  ZA  PRZEDSZKOLE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, art. 5a

 

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01. 09. 2013 r zmieniają się zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Wysokość opłaty za godzinę zajęć poza podstawą programową (8:00 - 13:00) wynosi 1 zł. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola opłata wynosi 0,50 gr za każde dziecko.

Poza tym w przedszkolu obowiązuje stawka żywieniowa za trzy posiłki dziennie w kwocie 5,00 złZmiany zadeklarowanych godzin uczęszczania dziecka do przedszkola
rodzic/opiekun prawny może dokonać w każdym czasie, w formie pisemnej
ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca .

Opłatę za przedszkole rodzice wnoszą z góry do 10-go dnia bieżącego miesiąca na konto bankowe przedszkola


Bank Millennium S.A.

63 1160 - 2202 - 0000 - 0001 - 7624 - 1395


Na blankiecie wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

 

ZGŁASZANIE  NIEOBECNOŚCI  DZIECKA   W  PRZEDSZKOLU

1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą, w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności.

2. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie do ostatniego dnia miesiąca celem naliczenia odpłatności.

3. Usprawiedliwienie/zwolnienie lekarskie za czas niobecności dziecka proszę dostarczyć do przedszkola do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca nauczycielowi grupy.

4. Dostarczenie usprawiedliwienia/zwolnienia lekarskiego do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca jest warunkiem dokonania zwrotu za świadczenia przedszkola.
W przypadku dostarczenia usprawiedliwienia/zwolnienia po terminie, dokonanie zwrotu opłat (czesne) nie będzie możliwe.

5. Rodzicom przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka w wysokości aktualnej stawki żywieniowej.