Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Ogłoszenia - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Ogłoszenia

- W dniu 08 maja tj. wtorek dzieci wyjeżdżają do Ogrodu Zoobotanicznego na zajęcia edukacyjne   
pt. Rekordziści zwierząt. Prosimy o wygodny strój, ciepłą kurtkę z kapturem i obuwie sportowe.

- Uroczystość z okazji Dnia Rodzica odbędzie się 26 maja tj. piątek o godz. 14.15.

ZGŁASZANIE  NIEOBECNOŚCI  DZIECKA   W  PRZEDSZKOLU

1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą, w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności.

2. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie do ostatniego dnia miesiąca celem naliczenia odpłatności.

3. Usprawiedliwienie/zwolnienie lekarskie za czas niobecności dziecka proszę dostarczyć do przedszkola do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca nauczycielowi grupy.

4. Dostarczenie usprawiedliwienia/zwolnienia lekarskiego do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca jest warunkiem dokonania zwrotu za świadczenia przedszkola.
W przypadku dostarczenia usprawiedliwienia/zwolnienia po terminie, dokonanie zwrotu opłat (czesne) nie będzie możliwe.

5. Rodzicom przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka w wysokości aktualnej stawki żywieniowej.