Za 5 nastąpi automatyczne przekierowanie na nową stronę przedszkola.

Koncepcja pracy - Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
A A A

Koncepcja pracy

 

ZADANIE  GŁÓWNE  NA  ROK  SZK.  2016/2017

„ŚWIAT DZIECIĘCEJ WYOBRAŹNI –
rozwijanie kreatywnego myślenia dziecka”

CELE  PRZEDSZKOLA

Cele główne:

1. Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwijaniu potencjału twórczego dziecka, budzenie ciekawości poznawczej poprzez dostrzeganie i rozwiązywanie sytuacji problemowych
2. Rozbudzanie wyobraźni twórczej i myślenia metaforycznego oraz umożliwianie ekspresji spostrzeżeń, przeżyć i uczuć poprzez różne formy działalności
3. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu „ja”
4. Planowanie sytuacji edukacyjnych rozwijających wyobraźnię i wzbogacających zasób słownictwa.
5. Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem.

Cele szczegółowe:

1. Kształcenie postawy otwartej i twórczej wobec otrzymywanych zadań i napotykanych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania
2. Doskonalenie koncentracji uwagi na zadaniu
3. Doskonalenie zdolności do pracy umysłowej – analizy, syntezy, abstrahowania, porównywania, uogólniania
4. Usprawnianie w zakresie umiejętności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej
5. Rozwijanie zdolności myślenia metaforycznego
6. Wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka.
7. Wykorzystywanie różnych metod pracy do rozwijania twórczego myślenia dziecka.